Zoek     Contact  

Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

  Algemeen
  1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
   Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
   Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
   Dieet: voeding op medische indicatie.
   Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
   Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische  indicatie.
  2. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
  3. Indien er sprake is van dieetadvisering is er voor de begeleiding van de patiënt  een verwijzing van een (huis)arts nodig (uiterlijk bij de 2e afspraak mee te brengen).
  4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering (mondeling en/ of verwijst hiervoor naar de website www.etenmetplezier.nl). De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
  5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
  6. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
  7. De cliënt krijgt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de patiënt (aanvullend) verzekerd is voor dieetadvisering wordt de rekening rechtstreeks door de diëtist ingediend bij de zorgverzekeraar.
  8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
  9. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 48 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
  10. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
  11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
  12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.
  Betalingsvoorwaarden Diëtist
  1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
  2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
  3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
  5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
  6. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030-3100929 (maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl
  7. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar.